Words Alphabetically

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PortugueseHunsrik (SGO) InfoHunsrik (PO) Info
arrudadii Arrute 
arruinado ruinëyert
arruinado financeiramentebankerott 
arruinarfersaue 
arrumado uf keraaymt, uf keroymt, ortëntlich
arrumarpacke, raume, uffraumeuf raayme, uf royme
arrumar-serepple 
arsênio tas arsënium
artedii Kunstti khunst
artéria ti aater
artesanato ti hant aarweet, aarwat
articulaçãodas Gelenktas kelënk
artigode Artikel, de Artikelte artikhël
artimanha ti flichtung
artistade Kinstlerte khinstler
árvorede Baamte paam
árvore de canelade Zimmetbaam 
árvore de natalde Weinachtsbaam 
árvore frutíferade Oobstbaam 
árvore genealógica te xtam paam
asdie, sie 
àsum 
às quartas-feirasmittwochs 
às quintas-feirasdonnerstachs 
às segundas-feirasmontachs 
às sextas-feirasfreitachs 
às terças-feirasdienstachs 
às vezesmannichmol 
asadii Flittti flit
Ascenção de Nosso Senhor ti Himels Faart
ascendersteieruf keen, noo ruf keen
asfaltarasfalteere 
asfaltode Asfalt 
asfixiarferstricke 
asnode Esel 
asperezadii Rauheet 
ásperoraurau
aspiraçãode Wunsch 
aspirarwinsche 
aspirinadas Aspirin 
assadadas Geback 
assamentodii Backerei 
assar praate, pake
assar até o fimausbacke 
assar até o pontoausbacke 
assar bemausbacke 
assar num fornobacke 
assar sem ser até o fimaanbacke 
assar um poucoaanbacke 
assegurar fersichere
assembleiadii Fersammlungti fersamlung
assentarsetze 
assentar-sesetze 
assënto te xtuul, te sits
assimso, so, soballsoo
assim como kraat soo wii
assim mesmo kraat soo
assim quesowie 
assinarunnerschreive 
assinaturadii Unnerschrift 
assistentede Assistentte asistënt, ti hilef, te hëlfer
assistirgucke 
assitir kuke, aan kuke
assoarbutze 
assobiarpeife 
assobiode Piff 
associaçãodii Ferbinnungte ferayn
associado te mitkliit
associarferbinne 
associar-se sich aan xliise, sich ferpine
assoviar phayfe
assovio te phif
assunto tas tëma, ti tëmas
assustado erxrok, erxrëkt, ap kexrëkt
assustadorgrisslich, schrecklich 
assustarferschrecke, schreckeerxrëke, exrëke, ap xrëke
assustar-se sich erxrëke
ásterdii Aster 
asteroite te astëroyt
astronomiadii Astronomie 
Astronomia ti Astronomii
astrônomo te astronoom
astúcia ti hiner list
atacado te kroos hanel
atacar um ao outroaanannergehn 
ataduradii Binn 
atarbinne 
atébei, bis, bis, bis zupis, pis noo, pis tsu
até aquiriwer 
até entãosoweit 
até lániwer 
até logo uf wiiter siin, auf wiiter seen
até mesmosogaarsokaar, aach, pis
até o momentosoweit 
até ondesoweit 
até onde constasoweit 
atençãodii Achtungti ufmerksamkheet, ti acht, ti achtung, ti foersicht
atender petine
atëntado tas atëntaat
aterrisagem ti lantung aterrisar lante