dii Abscheilichkeet

Portuguese translation:dii Abscheilichkeet = abominação
 dii Abscheilichkeet = horripilância
Part of speech:noun
Gender:feminine
Pronounciation (IPA):/apˈʃaɪ̯liçkʰeːt/
Orthography:Standard German based
Sample sentence:Was-er gemach hod is en Abscheilichkeet.
  = O que ele fez é uma abominação.