kaputtschlaan

Portuguese translation:kaputtschlaan = matar
 kaputtschlaan = abater
Part of speech:verb
Pronounciation (IPA):/kʰaˈputˌʃlɔːn/
Past tense:hod kaputtgeschlaa
Orthography:Standard German based
Sample sentence:Host-du die Baratt kaputtgeschlaa?
  = Você matou a barata?
 Ich schlaan dich noch kaputt!
  = Eu ainda te mato!