uffbreche

Portuguese translation:uffbreche = abrir quebrando
 uffbreche = abrir algo com uma quebra
 uffbreche = arrombar
Part of speech:verb
Pronounciation (IPA):/ˈufˌpreçə/
Past tense:hod uffgebroch
Orthography:Standard German based
Sample sentence:Sie hod die Baamniss uffgebroch.
  = Ela quebrou as nozes.
 die Deer uffbreche.
  = arrombar a porta.