uffdrehe

Portuguese translation:uffdrehe = abrir (um registro, torneira, recipiente com tampa de girar)
 uffdrehe = girar um mecanismo
Part of speech:verb
Pronounciation (IPA):/ˈufˌdreːə/
Past tense:hod uffgedrehd
Orthography:Standard German based
Sample sentence:De Kraane uffdrehe.
  = Abrir a torneira.