uffschlaan

Portuguese translation:uffschlaan = arrebentar
 uffschlaan = abrir com pauladas
 uffschlaan = aumentar o valor
 uffschlaan = ficar mais caro
Part of speech:verb
Pronounciation (IPA):/ˈufˌʃlɔːn/
Past tense:sin uffgeschlaa
Orthography:Standard German based
Sample sentence:Ich hon das uffgeschlaa.
  = Eu abri isso com golpes.
 Die Domatte sin uffgeschlaa.
  = Os tomates ficaram mais caros.